Orixes

A Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito (Arquia Banca), é unha entidade financeira creada o 2 de marzo de 1983, co obxecto de atender as necesidades específicas de aforro e de crédito dos profesionais.

Desde su creación, Arquia Banca realiza y fomenta el crédito cooperativo, sirviendo a las necesidades financieras de las cooperativas asociadas y de sus socios, así como la financiación de operaciones encaminadas a la mejora social de sus componentes. Especializada nun inicio na problemática financeira dos arquitectos, a Caja ofrece aos profesionais as mellores condicións económicas de retribución e custo do diñeiro, en libre competencia con bancos e caixas de aforro.

Funcionamento

Dotada de personalidade xurídica propia e independente, os seus estatutos e funcionamento baséanse na lexislación sobre cooperativas de crédito do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, así como na normativa de carácter técnico e financeiro do Ministerio de Economía e Facenda e do Banco de España.

Desde un punto de vista de control, el buen funcionamiento de la Arquia Banca se regula por diversos medios: a normativa bancaria das cooperativas de crédito e a supervisión do seu cumprimento polo Banco de España; a realización anual dunha auditoría externa; e o control directo da xestión polos socios, a través dos órganos pertinentes (Asemblea Xeral e Consello Reitor).

Arquia Banca (Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito) pertence ao Fondo de Garantía de Depósitos dispoñendo os seus clientes da cobertura do mesmo.

É entidade colaboradora do Ministerio de Facenda e da Tesourería da Seguridade Social para a recadación de impostos e cotas e tamén para o pagamento de prestacións.

productos y servicios sin comisiones

Valor diferencial de Arquia

arquia red

Su oficina de arquia a un clic

renta 2010

Comodidad y seguridad en sus compras

cuenta joven

Para estudiantes y jóvenes arquitectos

concursos públicos

Financiación profesional proyectos relacionados con la administración

arquiplanes

planes de pensiones