aviso legal

Condicións xerais:
O acceso ao portal de Internet do Grupo Arquia e o seu contido implica a aceptación das condicións que se contemplan neste "Aviso Legal". Por esa razón, recomendámoslle que o lea con atención se desexa ou necesita acceder e/ou usar a información e os servizos que se ofrecen neste sitio Web.

As condicións que figuran neste Aviso Legal son as vixentes á data da súa última actualización, e poderán ser modificadas polo Grupo Arquia en calquera momento e sen aviso previo, en cuxo caso entrarán en vixencia as novas dende esa data e serán de aplicación a todos os usuarios.

Os usuarios comprométense a utilizar este sitio Web respectando as condicións que nel se expoñen. O Grupo Arquia resérvase o dereito para emprender as accións legais que estime oportuno para esixir as responsabilidades de calquera tipo que se deriven do seu incumprimento.

Este sitio Web ten por obxecto informar sobre produtos e servizos que ofrece o Grupo Arquia, comunicarse coa entidade e coñecela mellor, así como permitir aos seus clientes o acceso aos servizos ofrecidos na súa Banca en Liña, e facultar os usuarios e clientes da Fundación Arquia o acceso aos seus Programas. Tamén pretende informar sobre feitos, actividades e iniciativas das Entidades do Grupo, e ofrecer consellos sobre seguridade que ao usuario lle poden resultar de interese.

Propiedade intelectual e industrial:
O Grupo Arquia é titular do dominio do portal e do seu contido, o que inclúe as súas páxinas, información e elementos que consten neles: logotipos, marcas, nomes comerciais, gráficos, textos, documentos, bases de datos, programas informáticos e outros compoñentes protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial dos que o Grupo Arquia sexan titulares ou lexítimas licenciatarias.

Será necesaria a autorización expresa, previa e por escrito do Grupo Arquia para reproducir, distribuír, explotar, ceder, comunicar publicamente ou facer calquera outro uso de calquera elemento ou información que conste no portal mediante calquera tipo de soporte ou medio.

O Grupo Arquia, e sempre baixo autorización expresa, permite incorporar noutros sitios Web ligazóns a algunhas das súas páxinas. Para iso, esta páxina ao abrirse deberá aparecer nunha ventá independente do navegador e non formar parte de marcos nos que figuren outros contidos.

Grupo Arquia:
O Grupo Arquia está composto actualmente, para os efectos sinalados neste documento, polas seguintes entidades:

Arquia Banca(Caja de Arquitectos S Coop de Crédito NIF F08809808).
Arquia Gestión (Arquigest SA Sociedad Xestora de Institucións de Investimento Colectivo NIF A58073388).
Arquia Pensiones (Arquipensiones SA Entidad Xestora de Fondos de Pensións NIF A58843301).
Arquia Seguros (Arquiseguros Correduría de Seguros da Caja de Arquitectos SA NIF A59697573).
Fundación Arquia (Fundación Caja de Arquitectos NIF G59417279)
Arquia Gestión de Activos SA (NIF A65910614).
PROFIM, Asesores Patrimoniales, Empresa de Asesoramiento Financiero, S.L. (NIF B81421273). Servicios de asesoramiento financiero.

O Grupo Arquia ten como actividades principais a oferta e prestación de produtos e servizos financeiros e de seguros de toda clase, a xestión de activos inmobiliarios e a promoción e difusión de actividades culturais e sociais.


Política de privacidade

Política de privacidade e protección de datos:
Conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os datos persoais que se recollen a través dos distintos formularios das páxinas deste portal, o Grupo Arquia incorpóraos en ficheiros da súa titularidade e inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo, eses datos trátanse unicamente para prestar o servizo solicitado e son necesarios para o seu cumprimento e xestión, e non para outra finalidade distinta; e só os cedería a terceiros se fose estritamente necesario; para o cal o usuario autoriza o tratamento e posible cesión de tales datos.

O usuario, ou propietario dos datos de carácter persoal, poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, en particular os de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante escrito coa referencia "Protección de Datos de Carácter Persoal" dirixido ao domicilio social de cada Empresa do Grupo Arquia, ou ben a través do enderezo de correo electrónico lopd@arquia.es.

O Grupo Arquia asegura un ético, correcto e estrito cumprimento de uso e de tratamento dos datos de carácter persoal, gardando, ademais, o debido secreto e confidencialidade. Co fin de dispoñer da máxima integridade dos datos dos nosos clientes e usuarios, solicitámoslles, a estes, que nos comuniquen á maior brevidade as modificacións e correccións sobre os mesmos. Polo mesmo motivo, cando o usuario deba ou necesite cubrir formularios, deberá cubrilos con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados.


Política de Internet

Condicións de uso para o usuario:
O usuario deste portal, das súas páxinas e contido, adquire o compromiso de facer un uso lícito e correcto deles.

Prohíbese estritamente realizar calquera tipo de actividade ilícita ou ilexítima, ou que intente suplantar a identidade de calquera persoa física ou xurídica, ou a interferir ou alterar os sistemas de información.

O Grupo Arquia resérvase o dereito a tomar as medidas e accións que estime conveniente, e a excluír do servizo, sen previo aviso, o usuario que incorra nalgunha actividade ou conduta das citadas.

Validez da información:
O Grupo Arquia non asume ningún tipo de responsabilidade pola información, contidos, produtos ou servizos que do Grupo Arquia se faga noutros sitios ou páxinas Web distintos das propias do Grupo.

O Grupo Arquia resérvase o dereito de impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente tanto ao portal como ao seu contido cando o estime conveniente. Igualmente se reserva o dereito de introducir modificacións e omitir en todo ou en parte a información e contido deste sitio Web.

A información contida no portal Web do Grupo Arquia é a vixente na data da súa última actualización. Os seus contidos, en especial o concernente a aspectos publicitarios e informativos, son orientativos e non constitúen oferta vinculante, agás que expresamente se indique o contrario. Calquera ampliación da información que atope neste sitio Web seralle facilitada en calquera das Oficinas de Arquia Banca. A relación das mesmas e os seus enderezos tamén as poderá atopar neste portal. En caso de disimilitude entre a información e contidos que figuren no sitio Web e os que se ofrecen na rede de oficinas, prevalecerán estas últimas.

Responsabilidades:
O Grupo Arquia non asume ningún tipo de responsabilidade provocado polos erros que se puidesen producir polo feito de usar incorrectamente o navegador, por un mal funcionamento deste, ou por utilizar versións do mesmo non actualizadas.

Tampouco asume responsabilidade algunha sobre prexuízos, reclamacións, danos, contratempos, perdas, gastos, quebrantos,..., ocasionados por circunstancias, feitos ou calquera outra causa allea ao control do Grupo Arquia (como avarías telefónicas, corte na subministración eléctrica, virus, sobrecargas ou erros en liñas ou redes de telecomunicación, etc.).

O Grupo Arquia non se fai responsable da información que figure noutros sitios Web sobre o noso Grupo ou que conteñan enlaces a este portal agás que exista autorización expresa.

O Grupo Arquia non se responsabiliza da información e condicións sobre produtos e servizos, nin contido de calquera tipo sobre terceiros que se publicitan neste portal.

O Grupo Arquia non se fai responsable da información, ligazóns, hipervínculos ou links e outros contidos que poidan ser introducidos por terceiros nos espazos habilitados para o efecto no portal web do Grupo Arquia e, en especial, da licitude da información introducida polos usuarios da Banca en Liña (Arquia Red) e dos diversos Programas da Fundación Arquia (como Próxima, Bolsas, etc.), así como da falta de veracidade que estes usuarios proporcionen sobre si mesmos a outros usuarios.

Así mesmo, o Grupo Arquia non se fai responsable dos danos e prexuízos que poidan orixinarse como consecuencia da introdución por parte dos usuarios de virus ou calquera outro elemento lesivo, por razón do uso, dos servizos ofrecidos no portal e, en particular, os derivados da Banca en Liña (Arquia Red) e dos diversos Programas da Fundación Arquia (como Próxima, Bolsas, etc.).

Denominación Social:
Caja de Arquitectos S. Coop. de Credito - NIF F 08 809808 - Reg. Esp. Banco de España. nº 3183 - Reg. Mercantil de Madrid Tomo 36871, Libro 0, Folio 102, Sección 8, Hoja M 659820 - C Barquillo, 6 28004 Madrid

Domicilio Social:
C/ Barquillo, 6 – 28004 Madrid (España)

Portal de Internet "www.arquia.es":
O dominio "arquia.es" é propiedade de Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito e atópase rexistrado no Rexistro Mercantil de Barcelona.

Marca "arquia"
"Arquia" e "Arquia Banca" son marcas rexistradas cuxa titularidade recae en Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito (expedientes M 2439485 e M-3520243, respectivamente e ambos con Clasificación de Niza 36 seguros, negocios financeiros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).